Inhoud

Aflaten en Generale Absolutie

Toelichting

Enige inlichtingen aangaande de aflaten.

De H. Kerk noemt de aflaat; de kwijtschelding van de tijdelijke straffen, die wij hier in dit leven of in het vagevuur nog moeten lijden voor onze zonden, ofschoon deze wat de fout en eeuwige straf aangaat, ons reeds vergeven zijn. De aflaten vergeven dus geen zonden.
De H. Kerk put de aflaten uit de oneindige verdiensten van Jezus Christus, de overvloedige verdiensten van de H. Maagd Maria en de van de andere Heiligen.

Een volle aflaat verleent ons de volle kwijtschelding van de straf voor onze zonden; een gedeeltelijke ontslaat ons maar voor een deel ervan.. Om een volle aflaat te verdienen, moet men wel de volgende voorwaarden vervullen:

1. De intentie hebben om de aflaat te verdienen.
Hiertoe is het voldoende, dat men ’s morgens de wil heeft om alle aflaten te verdienen, die men kan verdienen.
2. In staat van genade zijn, tenminste als men het laatste werk, voor de aflaat vereist, volbrengt:
3. Stipt de voorgeschreven werken volbrengen.

Die werken zijn gewoonlijk:

a) Een goede biecht. De personen die elke week of om de twee weken biechten, kunnen al de aflaten (behalve die van een jubilee) verdienen, die in de week voorkomen, zonder opnieuw te moeten biechten (wel te verstaan, als zij niet in grote zonden zijn gevallen). Die gewoon zijn wekelijks minstens vijf maal te communiceren zijn aan geen tijd van biechten gebonden. Zij die gewoon zijn twee maal in de maand te biechten, volstaan hiermee voor alle aflaten.

b) Een waardige communie. Men mag de H. Communie ontvangen in een kerk naar keuze. Een en dezelfde H. Communie is afdoende voor alle aflaten die op een dag te verdienen zijn.

c) Het bezoek van een kerk tot het verdienen van een aflaat aangewezen. Het staat vrij dit bezoek te doen voor of na de H. Communie. De Derde Ordelingen, die om wettige redenen de kapel van de Orde niet kunnen bezoeken, wanneer dit bezoek wordt vereist, kunnen ook een andere kerk of kapel bezoeken, zelfs in die plaatsen, waar een kapel van de Orde is.

d) Enkele gebeden tot intentie van Z.H. de Paus. Men voldoet zeker met éénmaal het Onze Vader, het Wees gegroet en Eer aan de Vader te bidden.

4) Zich in de nodige zielstoestand bevinden.
Deze gesteltenis bestaat in een rechtzinnige afschrik van alle zonden te hebben, in een vast besluit ze nooit vrijwillig te bedrijven, in een vaste wil, de zonden van het vroeger leven te boeten.
Stipt moeten alle vereiste werken volbracht worden, zodat degene, die zich in het een of ander vergist, de aflaat niet verdient; want voor de aflaten geldt de goede trouw niet.
Men kan op dezelfde dag verscheidene volle aflaten verdienen, doch maar één voor zichzelf tenzij we, door de een of andere op dezelfde dag bedreven fout, nieuwe schulden voor God te boeten hebben.

I. - Volle- en Gedeeltelijke Aflaten

Uit het Handboek voor de Aflaten:

In de Apostolische Constitutie Indulgentiarum doctrina - de Leer van de Aflaten van 1 januari 1967 lezen wij: „Om nu de aflatenpraktijk zelf… tot grotere waardigheid en achting te brengen, heeft onze Moeder de heilige Kerk het nuttig geoordeeld iets te vernieuwen in de regeling daarvan en heeft zij besloten nieuwe normen te geven”.

(Indulgentia betekent toegeeflijkheid-inschikkelijkheid of genade)

De Aflaten zijn dus niet afgeschaft, maar zelf uitgebreid. Wel zijn de „zoveel dagen” aflaten gewijzigd in Gedeeltelijke aflaten.

Alleen de voornaamste gebeden volgens de Apostolische Constitutie zijn met aflaten verrijkt:

• Werken van vroomheid;
• Van naastenliefde;
• En van boetvaardigheid;
• Met geduld dragen van een kruis.

Werken van vroomheid
De voornaamste gebeden die geschikt zijn om de gelovigen te helpen voldoening te geven voor de door hun zonden verdiende straffen, maar ook en vooral om hen tot groter vurigheid in de liefde aan te zetten. Dit alle overeenkomstig de traditie.

Vanwege hun buitengewone krachtdadigheid wat betreft “heiliging en zuivering” wordt de H.Mis en de Sacramenten zijn hieraan geen aflaten verbonden.
Er zijn uitzonderingen bij bijzondere gebeurtenissen zoals;

• Eerste H.Communie;
• De eerste H.Mis van pas-gewijd priester;
• Sluiting van een Eucharistisch Congres.

Tegenwoordig wordt meer waarde gehecht aan werkzaamheden van de gelovigen om zijn leven zinvoller en heiliger te maken, dan aan werken van vroomheid.
Bv. De werkzaamheden binnen het gezin, in hun beroep, in wetenschap en techniek.

In het nieuwe Handboek is meer ruimte om meer vertrouwd te geraken met het gebed, boetvaardigheid en het beoefenen van de deugden.

Wat is een aflaat?
Is een kwijtschelding, ten overstaan van God, van de tijdelijke straf voor onze zonden. De schuld moet echter wel uitgewist zijn door de biecht.

Er bestaan alleen nog volle of gedeeltelijke aflaten van de tijdelijke straffen. Deze zijn van toepassing op:

• Onszelf;
• Kan altijd op overledenen worden toegepast;
• Niet van toepassing op hen die nog in leven zijn.

Wie verleend een aflaat?
• De Paus van Rome;
• Binnen de Romeinse Curie wordt o.a. het gebruik van aflaten toevertrouwd aan de Heilige Penitentiarie;
• Een bisschop van een diocesaan heeft het recht om aan personen of plaatsen binnen zijn gebied een gedeeltelijke aflaat toe te staan en
• De Pauselijke Zegen te schenken met daaraan verbonden een volle aflaat;
• De aflaten worden altijd aan christen gelovigen verleend;
• Kardinalen bezitten de bevoegdheid om een gedeeltelijke aflaat te verlenen voor een afzonderlijke situatie;
• Om een aflaat te verkrijgen, verbonden aan een bepaalde dag, als een bezoek aan een kerk of oratorium wordt vereist, kan dit gebeuren vanaf de middag van de voorafgaande dag tot het middernachtelijk uur van de vastgestelde dag.

Gebruik van devotionalia
• Het vroom gebruik maken van voorwerpen (o.a. kruis(beeld), rozenkrans, scapulier of medaille) verkrijgt met een gedeeltelijke aflaat;
(moet wel op een juiste wijze worden gezegend)
• Is het voorwerp door de Paus of een Bisschop gezegend kan de gelovige ook een volle aflaat verdienen op het feest van de H.H.Apostelen Petrus en Paulus;
• De aflaten verbonden aan een kerk houden niet op als de kerk volledig wordt afgebroken en binnen 50 jaar weer herbouwd;
• De aflaten verbonden aan een voorwerp houden op als het niet meer bestaat of is verkocht.

Voorwaarden om een aflaat te verdienen:
• Gedoopt zijn;
• Niet geëxcommuniceerd;
• In staan van genade;
• De bedoeling hebben om ze te willen verwerven;
• Een volle aflaat kan slechts eenmaal per dag worden verkregen, behalve in het stervensuur;
• Een gedeeltelijke aflaat kan vaker op een dag worden verkregen.

Voor het verkrijgen van een volle aflaat moet men aan drie voorwaarden voldoen:
Een sacramentele biecht;
• Het ontvangen van de H.Communie;
• Een gebed tot intentie van de H.Vader (bv. Het Onze Vader, het Weesgegroet en het Eer aan de Vader),
Afzonderlijke gelovigen mogen ook een ander gebed kiezen;
• Elke begeerte naar zonde, ook dagelijkse, moet worden uitgesloten.
Nieuw zijn de volgende gedeeltelijke aflaten te verdienen die de christengelovigen volbrengen;

1. Bij zijn taak en het dragen van de zorgen van het leven, zijn gemoed in nederig vertrouwen tot God.
Hierdoor wordt men geleidt naar totale overgave van zichzelf.

Denk b.v.
“zonder ophouden bidden en niet verslappen”. (Luc. 18,1) Dus alles in eenheid met Christus te volbrengen.
“Vraagt, en u zal worden gegeven”. (Math. 7,7-8)
“Of Gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles te ere Gods”. (Kor.10,31)
“Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus Christus”. (Kor.3,17)
“Bidt zonder ophouden. Dank in alle omstandigheden”. (1Tess. 5,17-18)

De christengelovige zal hierdoor meer geheiligd worden, als zij alles met geloof uit de hand van de hemelse Vader en met de wil van God meewerken, door in hun aardse dienst de liefde waarmee God de wereld bemind heeft voor allen te doen blijken.

2. Zichzelf of zijn bezit met een barmhartig hart inzet ten dienste van zijn broeders die in behoeftige omstandigheden verkeren.
Hierdoor wordt men gebracht vaker de werken van naastenliefde of barmhartigheid te verrichten.

Denk b.v.
“Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven en ik….”.(Math. 25,35-36 en 40)
“Al deel ik heel mijn bezit uit… maar als in de liefde niet hebt, baat het tot niets.” (1Kor.13,3)
“Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heet bemind”. (Ef.5,2)

3. In de geest van boetvaardigheid vrijwillig iets ontzeggen hetgeen geoorloofd is en hem aangenaam.
Hierdoor wordt men aangezet zijn begeerten te beteugelen en te leren zijn lichaam ondergeschikt te maken en gelijkvormig te worden aan de arme en lijdende Christus. (zie Math.8,20 en 16,24)

Denk b.v.
“Wie mijn volgeling wil zijn…zichzelf verloochenen…elke dag zijn kruis opnemen”. (Luc.9,23)
“ Verheugt u, naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus; dan zult gij ook juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart”. (1Petr.4,13)

Dus volgens de traditie van de Kerk zijn er drie belangrijke manieren om te voldoen aan het goddelijk gebod van de boetvaardigheid: het gebed, het vasten en werken van liefdadigheid.

Volgens de Leefregel van de Karmel is op onderstaande dagen een Aflaat te verkrijgen.

1) Op de dag van de inkleding;
2) Op de van de professie;
3) Op de dag van hernieuwing van de Geloften (Driekoningen en Kruisverheffing en na het H. Oliesel te hebben ontvangen) wanneer zij bidden voor de bekering van de ongelovigen;
4) Op de dag dat ze gezamenlijk de maandelijkse vergadering bijwonen;
5) Zo dikwijls zij gedurende acht op elkaar volgende dagen een overweging of bepaalde geestelijke oefeningen houden;
6) Eens per maand op een dag naar keuze;
7) De dag waarop de priester zijn eerste H. Mis doen, of bij een eerste H. Mis tegenwoordig zijn;
8) Zo dikwijls zij, buiten de voorgeschreven overweging van de Derde Orde, gedurende een uur tot God bidden voor de bekering van de ongelovigen of voor hen, die tot dat doel werken;
9) Zo dikwijls zij tot dat doel een buitengewone versterving doen;
10) De Derde Ordelingen die priesters zijn, met de toelating van de Paus of hun Overste, zouden gezonden worden naar de landen van ongelovigen of afvalligen, of om de katholieken te onderwijzen; wanneer zij hun reis aanvaarden naar de Missie en wanneer zij er aankomen;
11) Daar waar de Broederschap van het Scapulier niet ingericht is, of waar de maandelijkse processie niet gedaan wordt, indien men alleen de Litanie van alle heiligen bidt;
12) In de generale visitatie, als de Overste voor het welzijn der Visitatie, het Veertigurengebed houdt, met twee uren te bidden voor het Allerheiligste.


AFLATEN VAN DE STATIES IN ROME

Op de dagen van de Staties in het missaal aangeduid, kunnen de leden van de Derde Orde dezelfde aflaten verdienen die ze op deze dagen zouden verdienen, als zij persoonlijk de kerken in Rome bezochten, wanneer zij een kerk van de Orde of als die aanwezig is, hun parochiekerk bezoeken en daar bidden tot intentie van Z.H. de Paus.
De aflaten van de Staties van Rome kunnen op de volgende dagen verdiend worden: Kerstmis, op Witte Donderdag, op Pasen en op ‘s Heren Hemelvaart.

Om de aflaten van Rome te verdienen, moeten de leden echter: 5 Onze Vaders, 5 Weesgegroetjes en 5 Eer aan de Vader enz. bidden voor het Allerheiligste. 3 Onze Vaders en 3 Weesgegroetjes en 3 Eer aan de Vader voor de relikwieën van het Kruis en een Onze Vader, een Weesgegroet en een Eer aan de Vader tot intentie van Z.H. de Paus. Decreet van Paus Pius XI van 18 maart1932 en Decl. Decreti van 12 febr. 1933.

Voor andere Volle Aflaten op feestdagen, zie Kalender


Volle Aflaten bij bijzondere godvruchtige oefeningen:Volle Aflaat bij het Bidden van de Rozenkrans:

Bij het bidden van de Rozenkrans in een kerk of gemeenschap
met de bepalingen:
a. De Rozenkrans aaneensluitend moet worden gebeden
b. Samen de godvruchtige oefeningen overwegen.
c. Bij het bidden in het openbaar moeten de geheimen worden uitgesproken.

Voor verdere lijst met te verkrijgen aflaten, zie „Handboek voor de Aflaten”, Normen en verleenden Gunsten
Abdij St. Benedictusberg Vaals 1980

Gedeeltelijke Aflaten

Voor de Derde Ordelingen van de Karmel kunnen de volgende gedeeltelijke aflaten worden verdiend;

1) Indien zij een hele maand, dagelijks een half uur overweging houden, en na gebiecht te hebben, de laatste zondag communiceren.
2) Wanneer zij het Allerheiligste Sacrament vergezellen als het naar de zieken gedragen wordt; of wanneer zij tegenwoordig zijn in het Salve Regina dat zaterdags en daags voor de feestdagen van O.L.V. in de kerken van de Orde door de kloosterlingen plechtig gezongen wordt.
3) Als zij het kruisbeeld kussen dat zij gewoonlijk bij zich dragen en een akte van berouw verwekken.
4) Op alle feestdagen van de Allerheiligste Maagd die door de hele H.Kerk gevierd word, indien zij godvruchtig een kerk van hun Orde, of afdeling, of indien er geen van de twee is, hun parochiekerk bezoeken.
5) Iedere keer als zij het H. Scapulier kussen.
6) Telkens als zij godvruchtig en rouwmoedig van hart, enig godsdienstig werk doen.
7) Wanneer zij het Scapulier van de Overste kussen.
8) Voor elk niet verplicht werk, overeenkomstig met de geest van de Regel.

Alle aflaten hierboven vermeld, uitgenomen de volle aflaat in het uur des doods, zijn toepasselijk aan de zielen van het Vagevuur.

II - Generale absolutie

De Generale Absolutie geeft een volle aflaat en kwijtschelding van alle overtredingen van de Regel en de voorschriften. De Derde Ordelingen mogen dit ontvangen op de volgende feesten:

1. Kerstdag
2. Besnijdenis
3. Driekoningen
4. Pasen
5. O.L.V. Hemelvaart
6. Pinksteren
7. Allerheiligste Drievuldigheid
8. H. Sacramentsdag
9. Allerheiligst Hart van Jezus
10. Lichtmis
11. O.L.V. Boodschap
12. O.L.V. Visitatie
13. O.L.V. Hemelvaart
14. O.L.V. Geboorte
15. O.L.V. Opdracht
16. O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
17. H.V. Jozef, Bruidegom van O.L.V.
18. Plechtigheid (beschermfeest) van de H. Jozef
19. H.H. Apostelen Petrus en Paulus
20. H. V. Elias Profeet
21. H.M. Theresia van Jezus
22. H.V. Johannes van het Kruis
23. Allerheiligen
24. Allerheiligen van de Orde
25. Alle dagen van de Goede Week
26. Als zij gegeven wordt door de Visitator bij de Kerkelijke Visitatie.

Zie ook de Karmelkalender