Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:litanie_van_de_h.theresia_van_avila_1e_versie [2014/03/06 11:58]
hwal
deus_caritas:litanie_van_de_h.theresia_van_avila_1e_versie [2014/03/06 20:37] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +===== Litanie van de H.Theresia van Avila (versie 1) =====
 +\\
 +Heer, ontferm U over ons. **Christus, ontferm U over ons.**\\
 +Heer, ontferm U over ons.\\
 +Christus, aanhoor ons.  **Christus, verhoor ons.**\\
 +God, hemelse Vader, **ontferm U over ons.**\\
 +God Zoon, Verlosser van de wereld, **ontferm U over ons.**\\
 +God, heilige Geest, **ontferm U over ons.**\\
 +Heilige Drievuldigheid, één God, **ontferm U over ons.**\\
 +\\
 +H. Maria, **bid voor ons.**\\
 +H. Moeder Gods,\\
 +H. Maagd der maagden,\\
 +H.Theresia,\\
 +Serafijnse Maagd,\\
 +Onafscheidelijke bruid van de gekruisigde Jezus,\\
 +Geliefd kind van Maria,\\
 +Schitterend licht van de H. Kerk,\\
 +Martelares door de begeerte, om voor Jezus Christus te sterven,\\
 +Vurige ijveraarster voor de zaligheid der zielen,\\
 +Slachtoffer der goddelijke liefde,\\
 +Verlichte meesteres van het geestelijk leven,\\
 +Zekere geleidster op de weg der volmaaktheid,\\
 +Herstelster van de orde van de berg Carmel,\\
 +Wonder van ootmoedigheid en verduldigheid,\\
 +Spiegel der maagden,\\
 +Onverzoenlijke vijandin van uw lichaam,\\
 +Hart gans onderworpen aan Gods wil,\\
 +Voorbeeld van alle deugden,\\
 +Luister en sieraad van Carmel,\\
 +\\
 +Heilige Theresia, **kom ons te hulp.**\\
 +Heilige Theresia, **bid de Heer.**\\
 +\\
 +Opdat wij de gave van het gebed mogen bekomen, die de bron is van alle andere genaden, **heilige Theresia, bid de Heer.**\\
 +Opdat wij een uiterste afkeer van de kleinste fouten mogen hebben, en ons met droefheid van deze beschuldigen in het heilig Sacrament van boetvaardigheid,\\
 +Opdat wij een heilig en veelvuldig gebruik maken van het allerheiligste Sacrament des altaars, en deelachtig mogen worden aan de genaden, welke gij er door bekomen hebt,\\
 +Opdat wij naar uw voorbeeld de allerheiligste Maagd Maria, welke Jezus ons tot Moeder gegeven heeft, met een kinderlijke liefde eren,\\
 +Opdat wij volgens uw raad, in al onze noodwendigheden onze toevlucht nemen tot de H. Jozef,\\
 +Opdat wij onze harten onthechten van de tijdelijke goederen, die niets dan stof en as zijn,\\
 +Opdat wij de eer en de ijdelheden der wereld, die als rook verdwijnen, niet zoeken,\\
 +Opdat wij de vermaken en de wellusten van het leven vluchten, die de voornaamste oorzaak van onze kwellingen en van onze tranen zijn,\\
 +Opdat wij geheel ons leven schikken volgens de grondregels van het Evangelie en de beloften van ons heilig Doopsel,\\
 +Opdat wij voor alle ketterij, ongelovigheid en verblindheid van de harten mogen bewaard worden,\\
 +Opdat wij eeuwig met u de barmhartigheden van de Heer mogen zingen,\\
 +\\
 +Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, **spaar ons, Heer.**\\
 +Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, **verhoor ons, Heer.**\\
 +Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, **ontferm U over ons.**\\
 +\\
 +Jezus, zuiverheid der maagden, **hoor ons.**\\
 +Jezus, kroon der heiligen, **verhoor ons.**\\
 +\\
 +Bid voor ons, H. maagd Theresia.\\
 +**Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.**\\
 +\\
 +Laat ons bidden,
 +Verhoor ons, o God, die onze zaligheid zijt, opdat wij ons over degedachtenis van Uw H. maagd Theresia verheugen, door haar hemelse lering mogen gevoed en in een tedere en vurige godsvrucht onderwezen worden.\\
 +Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U in de eenheid van de H. Geest leeft en heerst, God in alle eeuwen der eeuwen. **Amen.**\\