Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:marmion [2008/10/18 11:53]
hwal
lectuur:marmion [2008/10/18 11:54] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====== Uit de boeken van Dom Columba Marmion ======
 +
 +
 +Abt van Maredsous\\
 +\\
 +LEVENSSCHETS\\
 +\\
 +{{ :lectuur:dom_marmion.jpg|}}
 +D. Columba Marmion werd te Dublin geboren, op 1 April 1858. Op schitterende wijze had hij te Rome, in het Ierse College, zijn studie voltrokken, en leraarde sedert vier jaar de wijsbegeerte in het Bisschoppelijk Seminarie te Dublin, toen hij Gods stem hoorde die hem tot het kloosterleven riep. Zo werd hij Benedictijnenmonnik te Maredsous, waar hij in 1888 zijn kloostergeloften aflegde. In 1899 werd hij gelast met de stichting van de Abdij van de Keizersberg te Leuven, waar hij gedurende tien jaar prior was en professor in de godgeleerdheid, totdat hij, op 28 September 1909, tot abt van Maredsous verkozen werd.\\
 +\\
 +Zijn zeer uitgebreide kennis van de H. Schrift, van godgeleerdheid en ascese, zijn innige geest van gebed, zijn brandende apostelijver, zijn ongemene gave van spontane en meeslepende welsprekendheid maakten zijn talrijke geestelijke onderrichtingen uiterst vruchtbaar. Daarin had hij immer voor doel, de zielen van groter liefde te doen ontvlammen tot de aanbiddelijke Persoon van Jezus Christus, de welbeminde Zoon des Vaders. De grondige en heldere, de overtuigende en zalvende lering zijner conferenties werd samengevat in drie boekdelen: Le Christ, vie de l’âme, — Le Christ dans ses mstères, — Le Christ, idéal du moine. — Waarlijk, de Voorzienigheid schijnt hem in onze tijden uitgekozen te hebben als de heraut van Christus’ goddelijk Persoon, want drie werken, in ‘t oorspronkelijke bij tienduizenden verspreid, werden in de voornaamste Europese talen overgezet. — D. Columba Marmion stierf te Maredsous, na een kortstondige ziekte, op 31 Januari 1923, met bewonderenswaardige gevoelens van geloof en godsvrucht, met christelijke onderwerping aan Gods aanbiddelijke wil. Zijn laatste uren waren wezenlijk de volmaakte weerspiegeling van zijn leven, geheel doorgebracht in vereniging met God.\\
 +\\
 +Hij wordt ook wel genoemd Meester van het geestelijk leven en de Kerk heeft onlangs hem, een van de geestelijke zonen van de heilige Benedictus, tot de eer der altaren verheven: Dom Columba Marmion, abt van Maredsous (België) werd zalig verklaard op 3 september 2000
 +
 +Meer over zijn leven in de brief van de Abdij Saint-Joseph de Clairval:
 +{{:lectuur:marmion.doc|Het leven van Dom Marmion}}
 +
 +====  Christus in zijn Mysteriën ==== 
 +
 +  * In Sinu Patris  -- (In de schoot van de Vader)\\
 +Hoe spreek de vader tot ons? {{:lectuur:in_sinu_patris.doc|}}
 +\\
 +\\
 +====Christus het leven der ziel====
 +
 +In bewerking
 +
 +