Litanie van de H.Theresia van Avila (versie 1)


Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

H. Maria, bid voor ons.
H. Moeder Gods,
H. Maagd der maagden,
H.Theresia,
Serafijnse Maagd,
Onafscheidelijke bruid van de gekruisigde Jezus,
Geliefd kind van Maria,
Schitterend licht van de H. Kerk,
Martelares door de begeerte, om voor Jezus Christus te sterven,
Vurige ijveraarster voor de zaligheid der zielen,
Slachtoffer der goddelijke liefde,
Verlichte meesteres van het geestelijk leven,
Zekere geleidster op de weg der volmaaktheid,
Herstelster van de orde van de berg Carmel,
Wonder van ootmoedigheid en verduldigheid,
Spiegel der maagden,
Onverzoenlijke vijandin van uw lichaam,
Hart gans onderworpen aan Gods wil,
Voorbeeld van alle deugden,
Luister en sieraad van Carmel,

Heilige Theresia, kom ons te hulp.
Heilige Theresia, bid de Heer.

Opdat wij de gave van het gebed mogen bekomen, die de bron is van alle andere genaden, heilige Theresia, bid de Heer.
Opdat wij een uiterste afkeer van de kleinste fouten mogen hebben, en ons met droefheid van deze beschuldigen in het heilig Sacrament van boetvaardigheid,
Opdat wij een heilig en veelvuldig gebruik maken van het allerheiligste Sacrament des altaars, en deelachtig mogen worden aan de genaden, welke gij er door bekomen hebt,
Opdat wij naar uw voorbeeld de allerheiligste Maagd Maria, welke Jezus ons tot Moeder gegeven heeft, met een kinderlijke liefde eren,
Opdat wij volgens uw raad, in al onze noodwendigheden onze toevlucht nemen tot de H. Jozef,
Opdat wij onze harten onthechten van de tijdelijke goederen, die niets dan stof en as zijn,
Opdat wij de eer en de ijdelheden der wereld, die als rook verdwijnen, niet zoeken,
Opdat wij de vermaken en de wellusten van het leven vluchten, die de voornaamste oorzaak van onze kwellingen en van onze tranen zijn,
Opdat wij geheel ons leven schikken volgens de grondregels van het Evangelie en de beloften van ons heilig Doopsel,
Opdat wij voor alle ketterij, ongelovigheid en verblindheid van de harten mogen bewaard worden,
Opdat wij eeuwig met u de barmhartigheden van de Heer mogen zingen,

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Jezus, zuiverheid der maagden, hoor ons.
Jezus, kroon der heiligen, verhoor ons.

Bid voor ons, H. maagd Theresia.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden, Verhoor ons, o God, die onze zaligheid zijt, opdat wij ons over degedachtenis van Uw H. maagd Theresia verheugen, door haar hemelse lering mogen gevoed en in een tedere en vurige godsvrucht onderwezen worden.
Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U in de eenheid van de H. Geest leeft en heerst, God in alle eeuwen der eeuwen. Amen.