Litanie van de H.Theresia van Avila (versie 2)


Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

H. Maria, bid voor ons.
H. Jozef,
H. Moeder Theresia,
Serafijnse Maagd,
Die van jongs af vervult zijt geweest met goddelijke gaven,
Die, nauwelijks de leeftijd van zeven jaar bereikt, met uw broeder gereisd zijt naar de Moren, om uw bloed voor Christus te vergieten,
Die, na de ontmoeting met uw oom ontroostbaar waart, omdat u die palmtak ontnomen was,
Die in de eenzaamheid en in gebeden volmaakt waart,
Die, nog als kind uitriep toen God haar bestraalde: o eeuwigheid! o eeuwigheid!
Die, op twaalfjarige leeftijd uw moeder verloren hebt, u geworpen hebt voor het beeld van Maria, en uzelf aan haar tot dochter hebt opgedragen,
Die, twintig jaar jong, u begeven hebt in de orde van de berg Carmelus,
Die, drie jaar lang als religieus door de allerpijnlijkste ziekten zijt overvallen en door de H. Jozef verdiend hebt, genezen te worden,
Die door Christus zijt uitgenodigd geworden tot het gezelschap van de engelen,
Die verdiend hebt Hem te mogen aanhoren in het gebed: voortaan zult gij met de engelen omgaan,
Die daarop wonderlijk zijt versierd geworden met alle deugden,
Maagd vol van geloof en hoop,
Ontstoken door een onuitblusbare brand der goddelijke liefde,
Die door een serafijn met een vurige schicht van de liefde doorstoken zijt geworden,
Die, vlammende van liefde, beloofd hebt altijd te doen, wat gij zoudt weten God het aangenaamste te zijn,
Die, ontstoken door een onverzadigbare zielenijver, gewoon waart onophoudelijk de duisternissen van de ongelovigen en ketters te bewenen,
Die, om enigszins het groot verlies van de zielen te vergelden, twee en dertig kloosters gebouwd en hersteld hebt,
Die bereid waart tot het einde van de wereld, voor de zaligheid van een ziel alleen, de pijn van het vagevuur te ondergaan,
Verheven door het behouden van de onschuld van uw Doopsel,
Die waardig geweest zijt Christus te aanhoren, voortaan zult gij als een ware bruid mijn glorie beijveren,
Die belast zijt geworden door de bloedige Bruidegom, medelijden te hebben met al zijn wonden, die de zondaars gedurig vernieuwen,
Die altijd begerig waart om veracht te worden,
Die God dikwijls gebeden hebt, dat Hij zijn gunsten ten uwen opzicht zou matigen en zo spoedig al uw misdaden zou vergeten,
Uitmuntend door armoede,
Blijhartig in behoeftigheid,
Blind in gehoorzaamheid,
Die gewoon waart uit te roepen: of lijden of sterven,
Onoverwinnelijk in vervolgingen,
Onberoerd tussen al de aanvechtingen en schrikkelijke vertoningen van de duivels,
Wonderbaar in verstervingen,
Die door vasten, haar klederen en ketenen van uw lichaam hebt verscheurd,
Die u in doornen gewenteld hebt, ter liefde van Christus,
Uitmuntend in het gebed, Die, door een wonderbare dorheid van de geest, achttien jaar verbitterd beproefd zijt geweest, daarna met al de wellusten van de Hemel zijt overgoten geworden,
Die dikwijls door visioenen vereerd zijt geworden, met het aanschouwen van de mensheid van Jezus,
Die, bij een bezoek van Christus, begiftigd zijt geworden met een kruis, glinsterend van edel gesteenten,
Die van de allerheiligste Maagd en de H. Jozef met een wit blinkend kleed versierd zijt geworden,
Die door Christus met een blinkende kroon zijt vereerd geworden,
Die door de allerheiligste maagd zijt versierd geworden met een ketting van diamanten,
Die gedurig tot de dood toe verkeerd hebt met de heiligen en de engelen,
Die in uw dood vereerd zijt geweest met het bijzijn van de H. martelaren,\]\ Die, na een opgetogenheid van de geest van veertien uur, door een onverdraaglijke brand der goddelijke liefde gestorven zijt,
Die gezien zijt in de gedaante van een duif, vliegende tot uw Bruidegom,
Die in alles een wonderbaar schouwspel zijt geweest aan de wereld, aan de engelen en aan de mensen,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, heilige Maagd en Moeder Theresia.
Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

Laat ons bidden,
O God, die de serafijns Maagd Theresia door het wonderlijk vuur van Uw liefde doorwond zijnde, met de hemelse gaven hebt versierd.
Verleen ons, dat wij door de hulp van haar voorspraak en haar navolging, door de goddelijke liefde hier op de aarde doorwond zijnde, met haar door de volheid van Uw hemelse gaven en gunsten versierd mogen worden in de Hemel.
Door Christus onze Heer, die met de Vader en de H. Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.